Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

10. 3. 2020

Plagát

Obec Nový Život získala dotáciu v rámci nenávratného finančného príspevku z Operačného Programu kvalita Životného Prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život. Tento projekt je podporený z Operačného Programu kvalita Životného Prostredia. Zmluva medzi poskytovateľom – Ministerstvom Životného Prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a prijímateľom – Obcou Nový Život nadobudla účinnosť dňa 14.08.2018. Projekt je orientovaný na rekonštrukciu budovy obecného úradu v Obci Nový Život smerom k zníženiu jeho energetickej náročnosti a realizácia stavby bude prebiehať v roku 2019. Na základe Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa výška oprávnených výdajkov projektu upravila na sumu: 356 217,75 € a finančná spoluúčasť v rámci finančných zdrojov Obce Nový Život na tejto sume je 17 810,89 €. Ukončenie realizácie aktivít projektu bolo ukončené právoplatným Kolaudačným rozhodnutím pre danú stavbu a jej realizáciu zo dňa 18.12.2019. Po realizácii projektu dostali obyvatelia Obce Nový Život moderný, energeticky úsporný a ekologický objekt obecného úradu. 

 

Rozloha obce: 22,5 km²

Počet obyvateľov: 2273 

Starosta: JUDr. Tibor Fehér

Obecný úrad Nový Život
930 38 Nový Život
okres Dunajská Streda

tel.: +421-31-569 24 73
novyzivot@novyzivot.sk

Náhodná fotka

» celá fotogaléria

Predpoveď počasia