Účtovná uzávierka obce Nový Život

6. 9. 2019

Záverečný účet obce za rok 2014
Príloha č. 1 - príjmy
Príloha č. 1 - výdavky
Konsolidovaná výročná správa Obce Nový Život za rok 2014
Monitorovacia správa - bežné príjmy
Monitorovacia správa - finančné príjmy
Monitorovacia správa - kapitálové príjmy
Monitorovacia správa - výdavky P1
Monitorovacia správa - výdavky P2
Monitorovacia správa - výdavky P3
Monitorovacia správa - výdavky P4
Monitorovacia správa - výdavky P5
Monitorovacia správa - výdavky P6
Monitorovacia správa - výdavky P7
Monitorovacia správa - výdavky P8
Monitorovacia správa - výdavky P9
Monitorovacia správa - výdavky P10
Monitorovacia správa - výdavky P11
Monitorovacia správa - výdavky sumár
Programové zámery, ciele a ukazovatele
Záverečný účet obce Nový Život za rok 2015
Príloha č. 1 k ZÚ - príjmy
Príloha č. 1 k ZÚ - výdavky
Záverečný účet Obce Nový Život a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Konsolidovaná výročná správa Obce Nový Život za rok 2016
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.206
Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky k 31.2.2016
Návrh na 1. rozpočtové opatrenie príjmov a výdavkov 2017
Záverečný účet obce za rok 2017
Príloha k záverečnému účtu 2017
Návrh výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
Návrh na 1. rozpočtové opatrenie - príjmy
Návrh na 1. rozpočtové opatrenie - výdavky
Správa nezávislého audítora k 31.12.2018
Výročná správa obce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018
Príloha k Záverečnému účtu obce za rok 2018
Poznámky - konsolidovaná účtovná závierka 2018
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
Monitorovacia správa k 30.06.2019
Ekonomická klasifikácia - Návrh č. 1
Rozpočtové príjmy - Návrh č. 1 na zmenu
Rozpočtové výdavky - Návrh č. 1 na zmenu