Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy

22. 11. 2017

Záverečné stanovisko MŽP SR “Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“

Dňa 29. mája 2017 na tunajší Obecný úrad bola doručená Ministerstvom ŽP SR, sekciou environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava, pod č. 2311/2017-1.7/jm, správa o hodnotení činnosti k veci "Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy". 

V zmysle úradnej povinnosti Obce Nový Život, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o tejto správe o hodnotení navrhovanej činnosti, a to na úradnej tabuli a webovom sídle.

Verejnosť môže nahliadnuť do spisového materiálu v tlačenej podobe, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklade vyhotoviť kópie, na Obecnom úrade v Novom Živote, v čase stránkových hodín. Celý materiál v elektronickej podobe je zverejnený pod týmto oznámením, a na webovom sídle MŽP SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/tažba-nevyhradeneho-nerastu-strkopieskov-na-lokalite-zlate-klasy 

Verejnosť môže podávať pripomienky do 30 dní od dnešného dňa, na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, a elektronicky na e-mail: jana.miklasova@enviro.gov.sk

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti v spolupráci s navrhovateľom sa uskutoční dňa 21.06.2017 so začiatkom o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Novom Živote - Tonkovciach (kat. územie Malý Máger)

 Zverejnené na úradnej tabuli obce Nový Život a webovom sídle obce dňa 31.05.2017.

Správa o hodnotení
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6/1
Príloha č. 6/2
Príloha č. 7/1
Príloha č. 7/2
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Všeobecné záverečné zhrnutie

 Dňa 13. januára 2017 na tunajší Obecný úrad bol doručený Ministerstvom ŽP SR, sekciou environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava, pod č. 2311/2017-1.7/jm, zámer navrhovanej činnosti "Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy". 

V zmysle úradnej povinnosti Obec Nový Život, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o tomto zámere navrhovanej činnosti, a to na úradnej tabuli a webovom sídle. 

 

Informácia pre verejnosť podľa § 23 ods. 3 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

a)             Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“  podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 18 ods. 1, písm. a) zákona.

 

Príslušný orgán

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Názov navrhovanej činnosti

Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy

Miesto realizácie

Zlaté Klasy

Predmet činnosti

Ťažba štrkopieskov s následnou distribúciou.

Navrhovateľ

Dunajské závlahy s.r.o., č. 550/1, 930 39 Zlaté Klasy - Rastice, v zastúpení spoločnosťou VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

 

b)             Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 30. 12. 2016 doručením zámeru navrhovateľom.

c)             Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

d)            Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:

Povolenia v zmysle zákona č. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe.

e)             Neuvádzame.

f)              Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.

Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

g)      Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:                                                                                                          

          Ministerstvo životného prostredia SR

          Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

          Námestie Ľ. Štúra 1

          812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

Povoľujúci orgán

Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava

 

h)             Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Nový Život a webovom sídle obce dňa 16.01.2017.

Zámer v tlačenej podobe je k dispozícii verejnosti k nahliadnutiu, v úradných hodinách Obecného úradu Nový Život, v miestnosti č. 15.

 

 

Titulná strana
Text zámeru
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

Rozloha obce: 22,5 km²

Počet obyvateľov: 2273 

Starosta: JUDr. Tibor Fehér

Obecný úrad Nový Život
930 38 Nový Život
okres Dunajská Streda

tel.: +421-31-569 24 73
novyzivot@novyzivot.sk

Náhodná fotka

» celá fotogaléria

Predpoveď počasia