Intenzifikácia ČOV Nový Život - posudzovanie vplyvov na ŽP

28. 8. 2018

Informovanie verejnosti

Dňa 28. augusta 2018 na tunajší Obecný úrad bolo doručené Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, pod č. OU-DS-OSZP-2018/017153-002, zo dňa 21.08.2018, upovedomenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti - Intenzifikácia ČOV Nový Život.

V zmysle úradnej povinnosti Obce Nový Život, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o tomto konaní, a to na úradnej tabuli a webovom sídle.

Verenosť môže nahliadnuť do spisového materiálu v tlačenej podobe, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, na Obecnom úrade v Novom Živote, v čase stránkových hodín. Celý materiál v elektronickej podobe je zverejnený na webobom sídle MŽP SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/intenzifikacia-cov-novy-zivot

Verenosť môže podávať pripomienky do 10 pracovných dní od dnešného dňa na adresu: Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, a elektronicky na e-mail: Denisa.Molnarova@minv.sk

 

Rozloha obce: 22,5 km²

Počet obyvateľov: 2273 

Starosta: JUDr. Tibor Fehér

Obecný úrad Nový Život
930 38 Nový Život
okres Dunajská Streda

tel.: +421-31-569 24 73
novyzivot@novyzivot.sk

Náhodná fotka

» celá fotogaléria

Predpoveď počasia